Politica de confidențialitate

INTRODUCERE

INTIS d.o.o. vă respectă confidențialitatea și se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. Datele sunt colectate și păstrate în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal și în baza Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

DATE ACOPERITE DE PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică stabilește regulile referitoare la protecția persoanelor atunci când vine vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal și regulile referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal. Această politică protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 • Datele pe care le colectăm și le protejăm în primul rând
 • Numele și prenumele
 • Adresa
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon și / sau telefax
 • alte date pe care le furnizați, cu specificarea ca acestea să rămână confidențiale.

Datele cu caracter personal vor fi: (a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”); (b) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu prelucrate ulterior într-un mod care este incompatibil cu aceste scopuri; (c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”); (d) exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („acuratețe”); (e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate; (f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate („integritate și confidențialitate”).

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele: (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contract; (c) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul; (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale investite de operator; (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special acolo unde persoana vizată este un copil.

Vă puteți dezabona de la lista noastră de e-mail în orice moment, printr-o cerere explicită, după care INTIS d.o.o. nu vă va folosi datele în scopuri promoționale. În acest caz, INTIS d.o.o. le poate folosi exclusiv în scopuri interne, de ex. în scopul procesării datelor statistice IT.

Persoana vizată va avea dreptul să își retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Înainte de a-și da consimțământul, persoana vizată va fi informată cu privire la aceasta. Retragerea consimțământului este la fel de simplă ca și acordarea acestuia.

SCOPUL DATELOR COLECTATE

Toate datele colectate de INTIS d.o.o. sunt utilizate exclusiv pentru:

 • Posibilitatea ca INTIS d.o.o. să vă contacteze; Vânzări;
 • Asigurarea furnizării serviciilor solicitate;
 • Promovarea serviciilor noastre (newsletter);
 • Prelucrarea internă a datelor de către noi;
 • Posibilitatea ca noi să trimitem publicații, broșuri și alte materiale promoționale.

INTIS d.o.o. garantează că datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopurile menționate anterior. Furnizându-ne datele dumneavoastră personale prin orice canal de comunicare, aprobați în mod explicit ca INTIS d.o.o. să vă contacteze în scopurile susmenționate.

Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinia politică, credința religioasă sau filozofică sau apartenența la sindicat și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice exclusiv în scopul identificării unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau a datelor referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice.

TERMENII PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Prin trimiterea datelor dumneavoastră, sunteți de acord ca noi să vă contactăm și sunteți inclus în lista noastră de corespondență. Momentul includerii reprezintă acordul dumneavoastră explicit în vederea contactării. Datele dumneavoastră personale sunt protejate permanent și puteți solicita oricând să vă retrageți din lista noastră de corespondență. Ulterior, INTIS d.o.o.nu vă va folosi datele, exceptând scopurile interne, de exemplu în scopul prelucrării datelor IT sau a datelor statistice.

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator notificarea dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu și, acolo unde este cazul, accesul la datele cu caracter personal și următoarele informații: (a) scopurile procesării; (b) categoriile de date cu caracter personal în cauză; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă; (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a obiecta la o astfel de prelucrare; (f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârziere nejustificată, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârziere nejustificată, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele: (a) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de către persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor personale; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate de către persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; (d) persoana vizată s-a opus prelucrării.

Dreptul de a obiecta

Persoana vizată are dreptul de a obiecta, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc. Reclamațiile pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

CONȚINUTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Nu vom pune adresa dumneavoastră de e-mail și alte date la dispoziția unor terțe persoane juridice și fizice fără acordul dumneavoastră prealabil, deoarece astfel de practici încalcă politica noastră de confidențialitate. INTIS d.o.o. nu este responsabil pentru erori neintenționate sau erori cauzate de forță majoră sau orice alte circumstanțe obiective care determină încălcarea neintenționată a drepturilor dumneavoastră garantate la protecția datelor, dar garantează că eroarea va fi eliminată cât mai curând posibil.

MODIFICAREA DATELOR

Ne puteți contacta oricând pentru a vă verifica datele cu caracter personal, precum și pentru a actualiza, corecta sau șterge aceste date. Până în momentul respectiv, vom folosi datele dumneavoastră vechi în scopurile menționate mai sus.

CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

Completând formularele de pe acest website, garantați faptul că informațiile incluse sunt corecte, că aveți capacitatea de a contracta și că sunteți autorizat să gestionați informațiile furnizate, precum și că aprobați în totalitate ca INTIS d.o.o. să utilizeze și să colecteze datele dumneavoastră în conformitate cu legea și politica noastră de confidențialitate.

TRANSPARENȚA

În cazul în care decidem să aducem modificări politicii noastre de confidențialitate, vom pune la dispoziție respectivele modificări pe acest website, astfel încât să le puteți consulta oricând. Astfel de modificări vor reglementa relația noastră ca și cum ar fi existat înainte de includerea dumneavoastră în lista noastră de corespondență, dacă sunt conforme cu reglementările croate în vigoare și dacă nu vă încalcă drepturile.

COOKIES

Dacă lăsați un comentariu pe website-ul nostru, puteți opta pentru salvarea numelui, adresei de e-mail și a website-ului în cookie-uri. Aceasta este pentru confortul dumneavoastră, astfel încât să nu fie necesar să vă completați din nou datele, atunci când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri se mențin vreme de un an.

Dacă vizitați pagina noastră de conectare (login), vom seta un cookie temporar, pentru a determina dacă browserul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date cu caracter personal și este eliminat atunci când închideți browserul.

Conținut încorporat de pe alte website-uri

Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte website-uri se comportă în exact același mod ca și cum vizitatorul ar fi accesat celălalt website.

Aceste website-uri pot colecta date despre dumneavoastră, pot utiliza cookie-uri, pot încorpora monitorizare terță suplimentară, precum și interacțiunea dumneavoastră cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dumneavoastră cu conținutul încorporat, dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel website.

Perioada păstrării datelor dumneavoastră

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele acestuia sunt păstrate pe termen nelimitat. Astfel, putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare, în loc să le ținem în coada de moderare.

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră

Dacă aveți cont pe acest site sau ați lăsat comentarii, puteți solicita să primiți un fișier exportat cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv orice date pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, puteți solicita ștergerea oricăror date personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Aceasta nu include date pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, legale sau de securitate.

Unde trimitem datele dumneavoastră

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a mesajelor spam.